Què és això d'invertir i per què hauria de fer-ho?

Ja que aquest és un blog que tracta les inversions i les finances personals, una de les primeres preguntes que he de respondre són les que encapçalen aquesta entrada: de què estem parlant quan parlem d'invertir? quina necessitat hi ha?

Creixement d'una llavor

Començaré per definir, a la meva manera, què és invertir (i, a la vegada, què NO és invertir).

La inversió consisteix a destinar recursos (diners, temps, etc.) a l'obtenció de rendibilitats futures

De definicions n'hi han moltes, gairebé tantes com diccionaris o llibres consultis. Algunes definicions es centren solament en l'aspecte financer de la inversió i d'altres li donen un sentit més general, permetent així el seu ús en altres camps no relacionats directament amb les finances.

Jo sóc partidari de la darrera opció, donar-li una definició àmplia i aplicable a altres camps. Segons la meva opinió, una definició prou correcta podria ser la següent: la inversió consisteix a destinar recursos a l'obtenció de rendibilitats futures, en comptes de destinar-los al consum immediat.

Tant els recursos invertits com el retorn de la inversió poden ser diners o qualsevol altre bé (tangible o intangible)

Tot i que el més habitual és que els recursos mencionats a l'anterior definició siguin diners (o qualsevol altre actiu assimilable), també podrien ser temps, esforç o qualsevol altre bé (tangible o intangible). Es pot parlar perfectament d'invertir el nostre temps o invertir esforços en un determinat projecte.

Amb la rendibilitat futura també passa quelcom similar, el més habitual és que aquesta rendibilitat prengui la forma de diners (o, de nou, qualsevol altre actiu assimilable), però el retorn d'una inversió també pot ser en forma de qualsevol tipus de bé.

Posem un parell d'exemples: podem invertir 10.000 € en deute públic i ens donarà una determinada rendibilitat en forma de diners, però també podem invertir el nostre temps i esforç en formar-nos i obtenir un retorn en forma de un millor sou o una feina amb millors condicions (millors horaris i més temps lliure).

En qualsevol cas, aquest blog, oportunament anomenat Els Calers, tractarà gairebé sempre d'inversions que suposin destinar diners a actius que generin rendibilitats també en forma de diners.

La inversió genera una rendibilitat futura, el consum (o despesa) no

La definició proposada també porta implícit que hi ha una diferència entre inversió i consum. En aquest cas, quan parlem de consum parlem de despesa, al destinar els nostres recursos al consum no generem cap rendibilitat futura, a diferencia del que succeeix si els destinem a la inversió. Com hem dit abans, la rendibilitat d'una inversió no ha de ser necessàriament en forma de diners.

De vegades la frontera entre despesa i inversió és molt difusa, determinar si es genera una rendibilitat o no pot ser una mica subjectiu en funció dels mètodes per a calcular el retorn utilitzats, de fet algunes empreses són força creatives a l'hora de classificar una determinada partida pressupostària com a inversió en comptes de com a despesa.

Quan estalviem no consumim recursos, però tampoc generem rendibilitat

També cal fer una diferència entre inversió i estalvi. Quan estalviem únicament estem evitant destinar recursos al consum, els guardem per a fer-ne ús en un futur, però no obtenim cap rendibilitat mentre esperem que aquest futur arribi.

Estalviar és imprescindible per a poder invertir, si no hi ha estalvi no hi ha possibilitat de tenir recursos disponibles per tal d'invertir-los i obtenir una rendibilitat futura. La inversió és, doncs, un pas més enllà del mer fet d'estalviar.

Invertir té riscos, no fer-ho també: la inflació pot fer disminuir el nostre poder adquisitiu

No cal dir que, lògicament, l'objectiu de tota inversió és que la rendibilitat obtinguda sigui positiva en un plaç determinat. Tampoc cal dir que aquest objectiu no sempre s'aconsegueix, invertir sempre té riscos.

Dit això, també vull remarcar que no invertir també té riscos, en concret, quan parlem de diners, té un risc amb un nom molt conegut: la inflació. Ens podem pensar que els nostres estalvis, si estan en un lloc físicament prou segur (sota el matalàs no ho seria...), no corren cap perill. La realitat és que encara que la quantitat total de diners que tenim no variï si que pot fer-ho el nostre poder adquisitiu. La inflació (és a dir, l'augment dels preus al llarg del temps) suposa que, si tenim una quantitat fixa de diners, amb el pas dels anys podrem adquirir menys béns i serveis amb aquests mateixos diners.

La principal raó per invertir es vèncer a la inflació, les altres depenen de la ambició (i tolerància al risc) personal

Aquest és el principal motiu que ens empeny a invertir els nostres diners en comptes de només estalviar: vèncer a la inflació i evitar que amb el pas del temps el nostre poder adquisitiu disminueixi. Si, gràcies a la inversió, els meus diners creixen a un ritme superior a la inflació, ja hauré aconseguit aquest objectiu.

Els altres motius ja depenen de cadascú: les seves circumstancies personals, la seva ambició i la seva tolerància al risc. Aquest factors determinaran què voldrà o podrà fer cadascú amb el retorn de la inversió realitzada: disposar d'uns ingressos addicionals durant la jubilació, deixar de treballar, treballar menys hores o en una feina més gratificant (i, potser, pitjor pagada), emprendre algun projecte personal o simplement disposar d'un coixí de seguretat (un coixí farcit de calers, clar...) més gran per si venen temps difícils. Els anteriors són només alguns exemples del que es pot fer amb els diners, segur que a cadascú se li ocorren mil opcions diferents.

Invertir no és fer-se ric de manera ràpida i fàcil

Com deia, aquests objectius depenen de cadascú, però han de ser realistes en funció de les seves circumstancies personals. No puc pretendre fer-me ric i deixar de treballar en dos dies invertint els quatre duros que tinc estalviats.

Invertir no és jugar a borsa, especular a curt plaç o intentar pujar-se a la següent bombolla abans que esclati. No negaré que hi ha gent a qui aquestes estratègies els han funcionat molt bé (igual que també hi ha gent que s'ha fet milionària gràcies a la loteria o al casino), però si vols emocions fortes el més probable és que surtis escaldat.

No hi ha cap manera ràpida i fàcil de guanyar diners, qui et digui el contrari t'està enganyant, o et vol vendre el seu mètode màgic i infal·lible o simplement ho fa per fardar. Invertir consisteix en ser conscient de la meva situació i marcar-me objectius realistes en quant a plaç i rendibilitat desitjada, sabent que sempre existeix la possibilitat de que el resultat no sigui l'esperat.

Comentaris